Stichting Herdenking 15 augustus 1945, regio Rotterdam

Sinds 2010 wordt ook in Rotterdam het einde van de Tweede Wereldoorlog op 15 augustus 1945 herdacht. Dat dit gebeurt, danken we volledig aan de heer en mevrouw Huijsman-Engelberts. Zij kregen daarbij van het begin af aan de volledige steun van de Burgemeester van Rotterdam en van de Stichting Vlaggenparade Rotterdam. Mevrouw Brugge en de heer Horsting hebben zich met volle overgave ingespannen om deze herdenking in Rotterdam tot een succes te maken. Vanaf dat moment vormden de heer en mevrouw Huijsman-Engelberts, mevrouw Brugge en de heer Horsting een commissie om de herdenking jaarlijks een plaats te geven in de Rotterdamse samenleving. 

Op 18 maart 2013 is de ‘Stichting Herdenking 15 augustus 1945, regio Rotterdam’ voor onbepaalde tijd opgericht.
De Stichting stelt zich ten doel ‘het coördineren en organiseren van activiteiten in de regio Rotterdam rond de herdenking van de capitulatie van Japan, de bevrijding van toenmalig Nederlands-Indië en daarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden op 15 augustus 1945 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De Stichting heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door

  1. Het houden van bijeenkomsten en het geven van informatie en voorlichting in het bijzonder aan jongeren;
  2. Het uitgeven van publicaties;
  3. Het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden, waaronder in het bijzonder het samenwerken met derden, waaronder in het bijzonder het Rotterdams Comité Nationale Belangen, indien en voor zover dat voor de Stichting nuttig kan zijn;
  4. Alle andere wettelijke middelen, welke voor het gestelde doel bevordelijk zijn.

De Stichting is eigenaar van het monument ter herdenking van de datum 15 augustus 1945 en treedt op als beheerder. Dat betekent dat de Stichting verantwoordelijk is voor het (doen) uitvoeren van onderhoudsmaatregelen. De verantwoordelijkheid voor het handhaven van het kwaliteitsniveau van het monument.
Het Indië-monument staat aan de Boompjes in Rotterdam.

De Stichting dankt haar bestaansrecht aan andere Stichtingen die jaarlijks een financiële bijdrage leveren. Daarnaast leveren particuliere donateurs een bescheiden bijdrage naar draagkracht.

BESTUUR

Het Bestuur bestaat uit:

Mevr. M. Engelberts Voorzitter bestuur

Dhr. Mr. C.W. Vrijdag Secretaris bestuur

Dhr. R.B. van Brakel Penningmeester bestuur

Mevr. M.T. Woltering Bestuurslid

Mevr. C.A.S. Haalboom Bestuurslid

Dhr. T. Tenzer Bestuurslid

Er zijn geen vaste medewerkers in dienst. Het bestuur werkt onbezoldigd.

Stichting Herdenking 15 augustus 1945, regio Rotterdam

Jaarrekening 2017

Balans per 31 december 2017

ACTIVA

bankrekening ING

6.814,48
w.v. t.b.v. reservering CEREMONIE 2.314,48
                                        MONUMENT 2.400,00
                                        Project COMMUNICATIE 2.100,00

Resultatenrekening 2017

BATEN  

ontvangen subsidies

ontvangen giften

3.963,00

340,00

TOTALE BATEN 4.303,00
LASTEN 

uitgaven stichting 

uitgaven ceremonie

uitgaven monument

513,91

2.680,52

181,50

TOTALE LASTEN 3.375,93
SALDO WINST 927,07